ALGEMENE VERKOOP-LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door Timmerman Sierbestrating BV te Ruinerwold, hierna te noemen TIMMERMAN, gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle door Timmerman gedane aanbiedingen, leveringen en diensten, zulks met uitsluiting van evt. Algemene voorwaarden van de wederpartijen .
Eigendomsovergang en risico
1. Behoudens het in lid 2 verder gestelde gaat de eigendom van en het risico voor beschadiging of tenietgaan van de goederen, geheel of gedeeltelijk, op de koper over bij levering. In geval de goederen getransporteerd moeten worden is het risico van transport, voor geheel of gedeeltelijk tenietgaan, voor de koper.
2. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventuele bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid gesteld, behoudt Timmerman zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over zodra hij aan al zijn verplichtingen jegens Timmerman voldaan heeft.
3. Bij verlies, diefstal, inbeslagneming e.d. Van het verkochte is de koper verplicht, zolang geen integrale betaling heeft plaatsgevonden, zulks binnen 24 uur na de ontdekking daarvan aan Timmerman te melden.
4. Door het simpele feit van niet nakoming of overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt de koper dadelijk een opeisbare boete tot het bedrag dat gelijk is aan de koopsom.
Levering
1. De levering van de goederen door Timmerman vindt plaats op het adres van de koper op de tussenpartijen overeengekomen dag, tenzij partijen schriftelijk een andere plaats van aflevering zijn overeengekomen.
2. De levering is voltooid op het moment dat de goederen ter vrije beschikking staan van de koper.
3. Indien een tijdige levering onmogelijk is als gevolg van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden, wordt de levertijd verlengd tot dat moment waarop Timmerman redelijkerwijze in de gelegenheid is tot levering. Als overmacht zal in iedere geval hebben te gelden natuurgeweld, vorst en staking.
4. Indien gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper is Timmerman bevoegd de levering van de goederen uit te stellen totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft.
Ontvangst
1. De koper verklaart het gekochte in goede staat met alle toebehoren te hebben ontvangen en dit bij aflevering te hebben gecontroleerd.
2. Reclames dienen schriftelijk per aangetekende brief te geschieden binnen 8 dagen na levering. Na afloop van deze termijn wordt de koper geacht de goederen onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.
3. Indien de koper de geleverde goederen heeft verwerkt, bewerkt of anderszins heeft gebruikt is het recht te reclameren vervallen.
Prijzen en betalingen
1. Betaling dienst plaats te vinden voor levering, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
2. Indien de koper niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaald wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Vanaf de verzuimdatum zal 1.5% rente verschuldigd zijn over de koopprijs per maand.
3. Indien Timmerman overgaat tot incasso zullen alle incassokosten voor rekening komen van de koper.
4. Betalingen kunnen niet worden opgeschort, ook niet indien de koper meent enig recht van reclame te hebben.
Aansprakelijkheid
1. Alle direct of indirecte schade welke voorvloeit uit de met Timmerman gesloten overeenkomst jegens koper en/of derden wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Voor eventuele afwijkingen in maatvoeringen en kleur kan Timmerman niet aansprakelijk worden gesteld.
Ontbinding
1. In geval van niet tijdige betaling, faillissement van de koper, diens surseance van betaling, aanbieding v.e. regeling aan crediteuren, beslaglegging op vermogen, of gedeelte daarvan, liquidatie en alle anderen vormen van onrechtmatig handelen door koper, behoudt Timmerman zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden. Indien Timmerman besluit tot ontbinding, kan de koper aan de overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen. Eventuele betalingstermijnen zijn vervallen en betaling van het geleverde is direct en geheel opeisbaar.
 1 2 3